როდესაც ლითონის ჯართი ითვლება ნარჩენად (ევროპის კანონი)

საბჭოს რეგულაცია (EU) N. 333/2011

31 წლის 2011 მარტი

ადგენს კრიტერიუმებს იმის დასადგენად, თუ როდის წყვეტს ლითონის ჯართის გარკვეული ტიპები ნარჩენებად მიჩნეულს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/98/EC დირექტივის შესაბამისად

ევროკავშირის საბჭო,

ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების გათვალისწინებით,

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 98 ნოემბრის 19/2008/EC დირექტივის გათვალისწინებით ნარჩენების შესახებ და რომელიც აუქმებს ზოგიერთ დირექტივას (1)კერძოდ, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი,

ევროკომისიის წინადადების გათვალისწინებით,

ევროპარლამენტისთვის შემოთავაზებული დებულებების გადაცემის შემდეგ,

შემდეგის გათვალისწინებით:

(1)

სხვადასხვა ნარჩენების ნაკადის შეფასება აჩვენებს, რომ ჯართის გადამუშავების ბაზრები ისარგებლებენ კონკრეტული კრიტერიუმების შემოღებით, რათა დადგინდეს, როდის წყვეტს ნარჩენებისგან მიღებული ლითონის ჯართი ნარჩენად. ეს კრიტერიუმები უნდა უზრუნველყოფდეს გარემოს დაცვის მაღალ დონეს და არ არღვევს მესამე ქვეყნების მიერ მიღებული ჯართის კლასიფიკაციას.

(2)

ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრის ანგარიშები მიუთითებს ბაზრისა და მოთხოვნის არსებობაზე ჯართის, ფოლადისა და ალუმინის ჯართზე, რომლებიც განკუთვნილია ნედლეულად გამოსაყენებლად ფოლადის ქარხნებში, სამსხმელო ქარხნებში და ლითონების წარმოებისთვის ალუმინის გადამამუშავებელ ქარხნებში. ამიტომ რკინის, ფოლადის და ალუმინის ჯართი უნდა იყოს საკმარისად სუფთა და აკმაყოფილებდეს მეტალურგიული ინდუსტრიის მიერ მოთხოვნილ შესაბამის სტანდარტებს ან სპეციფიკაციებს.

(3)

კრიტერიუმები იმის დასადგენად, თუ როდის წყვეტს ლითონის ჯართის გარკვეული ტიპები ნარჩენად მიჩნეულს, უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ აღდგენის შედეგად მიღებული რკინის, ფოლადის და ალუმინის ჯართი აკმაყოფილებს მეტალურგიული ინდუსტრიის ტექნიკურ მოთხოვნებს, შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას და პროდუქტებზე მოქმედ სტანდარტებს. არ ჰქონდეს ზოგადი უარყოფითი გავლენა გარემოზე ან ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრის ანგარიშებიდან ჩანს, რომ შემოთავაზებული კრიტერიუმები, რათა განისაზღვროს აღდგენის სამუშაოებში გამოყენებული ნარჩენები, დამუშავების პროცესები და ტექნიკა, ასევე აღდგენის შედეგად მიღებული ლითონის ჯართი, აკმაყოფილებს ზემოხსენებულ მიზნებს. ვინაიდან მათ უნდა შექმნან პირობები საშიში თვისებებისგან თავისუფალი და არალითონური ნაერთებისგან საკმარისად თავისუფალი რკინის, ფოლადისა და ალუმინის ჯართის წარმოებისთვის.

(4)

კრიტერიუმებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, გათვალისწინებული უნდა იყოს ჯართის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება და ხარისხის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.

(5)

შეიძლება საჭირო გახდეს კრიტერიუმების გადახედვა, თუ რკინისა და ფოლადის ჯართის ბაზრისა და ალუმინის ჯართის ევოლუციის მონიტორინგისას შეინიშნება უარყოფითი ზემოქმედება გადამუშავების ბაზრებზე, კერძოდ, ამ მასალების ხელმისაწვდომობის შემცირება და მათთან წვდომის სირთულეები.

(6)

იმისათვის, რომ ოპერატორებმა დაიცვან კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრავენ, როდის წყვეტს ლითონის ჯართი ნარჩენს, უნდა მიეცეს შესაბამისი პერიოდი ამ რეგულაციის ამოქმედებისთვის.

(7)

39/1/EC დირექტივის 2008(98) მუხლით შექმნილ კომიტეტს არ გამოუთქვამს მოსაზრება ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ ზომებზე და, შესაბამისად, კომისიამ წარუდგინა საბჭოს წინადადება ამ ზომებთან დაკავშირებით და გადაუგზავნა ევროპულს. პარლამენტი.

(8)

ევროპარლამენტი არ ეწინააღმდეგებოდა შემოთავაზებულ დებულებებს,

მიიღო ეს რეგულაცია:

არტიკოლო 1

ობიექტი

ეს რეგულაცია ადგენს კრიტერიუმებს იმის დასადგენად, თუ როდის წყვეტს ნარჩენს რკინის, ფოლადისა და ალუმინის ჯართი, მათ შორის ალუმინის შენადნობის ჯართი.

არტიკოლო 2

განმარტებები

ამ რეგულაციის მიზნებისათვის გამოიყენება 2008/98/EC დირექტივაში მოცემული განმარტებები.

გარდა ამისა, გამოიყენება შემდეგი განმარტებები; ჩვენ ვგულისხმობთ:

a)

„რკინისა და ფოლადის ჯართი“ ნიშნავს ლითონის ჯართს, რომელიც შედგება ძირითადად რკინისა და ფოლადისგან;

b)

„ალუმინის ჯართი“ ნიშნავს ლითონის ჯართს, რომელიც შედგება ძირითადად ალუმინის და ალუმინის შენადნობებისგან;

c)

„მფლობელი“ ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ფლობს ლითონის ჯართს;

d)

„მწარმოებელი“ ნიშნავს მფლობელს, რომელიც გადასცემს ლითონის ჯართს, რომელიც პირველად აღარ იყო ნარჩენი სხვა მფლობელს;

e)

„იმპორტიორი“ ნიშნავს კავშირში დაფუძნებულ ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ატარებს ჯართს, რომელიც აღარ იყო ნარჩენი კავშირის საბაჟო ტერიტორიაზე;

f)

„კვალიფიცირებული პერსონალი“, პერსონალი, რომელსაც გამოცდილებით ან მომზადებით აქვს ლითონის ჯართის მახასიათებლების შემოწმებისა და შეფასების უნარ-ჩვევები;

g)

„ვიზუალური შემოწმება“ ნიშნავს ლითონის ჯართის შემოწმებას, რომელიც გავლენას ახდენს ტვირთის ყველა ნაწილზე და იყენებს ადამიანის სენსორულ უნარებს ან ნებისმიერ არასპეციალიზებულ აღჭურვილობას;

h)

„პარტია“ ნიშნავს ლითონის ჯართის პარტიას, რომელიც განკუთვნილია ერთი მწარმოებლიდან მეორე მფლობელზე გადასატანად და რომელიც შეიძლება მოთავსდეს ერთ ან მეტ სატრანსპორტო ერთეულში, მაგ., კონტეინერებში.

არტიკოლო 3

რკინისა და ფოლადის ჯართის კრიტერიუმები

რკინის ჯართი და ფოლადი წყვეტს ნარჩენად მიჩნეულს, როდესაც ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობა დაკმაყოფილებულია მწარმოებლიდან სხვა მფლობელზე გადატანის დროს:

a)

ნარჩენები, რომლებიც გამოიყენება აღდგენის ოპერაციებში შესატანად, აკმაყოფილებს I დანართის მე-2 პუნქტით დადგენილ კრიტერიუმებს;

b)

ნარჩენები, რომლებიც გამოყენებული იქნა აღდგენის ოპერაციებში შესატანად, დამუშავდა I დანართის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად;

c)

აღდგენის ოპერაციის შედეგად მიღებული რკინისა და ფოლადის ჯართი აკმაყოფილებს I დანართის 1 პუნქტით დადგენილ კრიტერიუმებს;

d)

მწარმოებელმა შეასრულა მე-5 და მე-6 მუხლების მოთხოვნები.

არტიკოლო 4

ალუმინის ჯართის კრიტერიუმები

ალუმინის ჯართი, მათ შორის ალუმინის შენადნობის ჯართი, წყვეტს ნარჩენს, როდესაც ყველა შემდეგი პირობა დაკმაყოფილებულია მწარმოებლიდან სხვა მფლობელზე გადატანის დროს:

a)

ნარჩენები, რომლებიც გამოიყენება აღდგენის ოპერაციებში შესატანად, აკმაყოფილებს II დანართის მე-2 პუნქტით დადგენილ კრიტერიუმებს;

b)

ნარჩენები, რომლებიც გამოყენებული იქნა აღდგენის ოპერაციებში შესატანად, დამუშავდა II დანართის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად;

c)

აღდგენის ოპერაციიდან მიღებული ალუმინის ჯართი აკმაყოფილებს II დანართის 1 პუნქტით დადგენილ კრიტერიუმებს;

d)

მწარმოებელმა შეასრულა მე-5 და მე-6 მუხლების მოთხოვნები.

არტიკოლო 5

შესაბამისობის დეკლარაცია

1. მწარმოებელი ან იმპორტიორი ჯართის ყოველი პარტიისთვის ადგენს შესაბამისობის დეკლარაციას III დანართში მოცემული მოდელის საფუძველზე.

2. მწარმოებელი ან იმპორტიორი შესაბამისობის დეკლარაციას უგზავნის ლითონის ჯართის შემდგომ მფლობელს. მწარმოებელი ან იმპორტიორი ინახავს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლს გაცემის დღიდან სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში, რაც მას ხელმისაწვდომს აძლევს კომპეტენტურ ორგანოებს, რომლებიც ამას ითხოვენ.

3. შესაბამისობის დეკლარაცია შეიძლება შედგეს ელექტრონული ფორმატით.

არტიკოლო 6

ხარისხის მართვა

1. მწარმოებელი იყენებს ხარისხის მართვის სისტემას მე-3 და მე-4 მუხლებით დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დემონსტრირებისთვის.

2. ეს სისტემა ითვალისწინებს დოკუმენტირებული პროცედურების სერიას თითოეულ შემდეგ ასპექტთან დაკავშირებით:

a)

I და II დანართების მე-2 პუნქტში მითითებული აღდგენის ოპერაციის მასალად გამოყენებული ნარჩენების მიღების კონტროლი;

b)

I და II დანართების 3.3 პუნქტში მითითებული მკურნალობის პროცესებისა და ტექნიკის მონიტორინგი;

c)

I და II დანართების 1-ლ პუნქტში მითითებული აღდგენის ოპერაციიდან მიღებული ლითონის ჯართის ხარისხის მონიტორინგი (რომელიც ასევე მოიცავს სინჯების აღებას და ანალიზს);

d)

I და II დანართების 1.5 პუნქტში მითითებული რადიაციული მონიტორინგის ეფექტურობა;

e)

მომხმარებლის კომენტარები ლითონის ჯართის ხარისხზე;

f)

ა)-დან დ) პუნქტების შესაბამისად ჩატარებული შემოწმების შედეგების აღრიცხვა;

g)

ხარისხის მართვის სისტემის განხილვა და გაუმჯობესება;

h)

კადრების მომზადება.

3. ხარისხის მართვის სისტემა ასევე ითვალისწინებს I და II დანართებში თითოეულ კრიტერიუმზე მითითებულ კონკრეტულ მონიტორინგის ვალდებულებებს.

4. თუ I დანართის 3.3 პუნქტში ან II დანართის 3.3 პუნქტში მითითებული ერთ-ერთი დამუშავება განხორციელდა წინა მეპატრონის მიერ, მწარმოებელი უზრუნველყოფს მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის დებულებების შესაბამისად ხარისხის მართვის სისტემის გამოყენებას. .

5. ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობის შეფასებაზე (EC) No. ევროპარლამენტისა და საბჭოს 765 წლის 2008 ივლისის 9/2008, რომელიც ადგენს წესებს აკრედიტაციისა და ბაზრის ზედამხედველობის შესახებ პროდუქციის მარკეტინგის მიმართ. (2), რომელიც აღიარებულია ამ რეგლამენტის ან სხვა გარემოსდაცვითი შემმოწმებლის შესაბამისად, რომელიც მითითებულია მე-2 მუხლის მე-20 პუნქტის ბ პუნქტში, რეგულაციის (EC) No. ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1221 წლის 2009 ნოემბრის 25/2009, ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი მონაწილეობის შესახებ თანამეგობრობის ეკო-მართვისა და აუდიტის სქემაში (EMAS) (3) უზრუნველყოფს ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისობას ამ მუხლის დებულებებთან. ეს შეფასება ტარდება ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ.

6. იმპორტიორი მოითხოვს, რომ მისმა მომწოდებლებმა გამოიყენონ ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც შეესაბამება ამ მუხლის პირველ, მე-1 და მე-2 პუნქტებს და ჩაუტარდა აუდიტი დამოუკიდებელი გარე შემმოწმებლის მიერ.

7. მწარმოებელი უფლებამოსილ ორგანოებს მოთხოვნისთანავე ანიჭებს ხარისხის მართვის სისტემაზე წვდომას.

არტიკოლო 7

ძალაში შესვლა

ეს დებულება ამოქმედდეს ქ.-ში გამოქვეყნებიდან მეოცე დღეს ევროკავშირის ოფიციალური ჟურნალი.

იგი მოქმედებს 9 წლის 2011 ოქტომბრიდან.

ეს რეგულაცია მთლიანად სავალდებულოა და უშუალოდ გამოიყენება ყველა წევრ სახელმწიფოში.

შესრულებულია ბრიუსელში, 31 წლის 2011 მარტს.

მთავარი მენიუ

მხოლოდ კომპანიებისთვის. 8-12 და 14-18
ლითონების ბაზარი

უფასო
ნახვა